Almindelige betingelser for Fremtidens VVS & Klimas serviceaftale på fjernvarmeinstallationer

 1. Serviceaftalens omfang
  Fremtidens VVS & Klimas (herefter kaldet FVK) servicebetingelser gælder for fjernvarmeinstallationer med en maksimal effekt på 60 kW. Aftalen gælder for fjernvarmeinstallationen i enfamilieshuse op til 300 m2, som anvendes til opvarmning og produktion af varmt brugsvand. Ved aftalens indgåelse udføres eftersyn, hvor husets installationer, der har med varme og varmt brugsvand at gøre, testes og gennemgås. Derudover undersøges, om der er andre forhold i huset, der gør det svært at opnå en fornuftig varmeøkonomi. Der kan tegnes specialaftaler med boligselskaber efter tilbud.
  Serviceaftalen kan tegnes hvis boligen befinder sig indenfor Frederikssund Kommune. Der kan tegnes specialaftaler for boliger beliggende udenfor Frederikssund Kommune.
 2. Aftalen dækker
  Et vedligeholdelsestjek omfatter kontrol, justering og rensning af fjernvarmeanlæggets komponenter (se pkt. 3). Tjekket kan også
  omfatte udskiftning af slidte/defekte komponenter for, at forebygge driftsstop eller driftsforstyrrelser. Selve komponenterne er ikke
  dækket af aftalen, jf. pkt. 5. Vedligeholdelsestjekket udføres inden for normal arbejdstid og inden for den første måned efter, at aftalen er trådt i kraft, med mindre andet er aftalt.
  Vedligeholdelsestjekket omfatter følgende:
  – Generel vurdering af fjernvarmeinstallationen og fjernvarmeanlæggets tilstand
  – Kontrol, indregulering og justering ifølge fjernvarmeanlæggets vedligeholdelsesvejledning
  – Afprøvning af automatik
  – Afprøvning af fjernvarmetermostater
  – Rensning af snavssamler
  – Visuel kontrol af utætheder
  – Visuel kontrol af pumpe
  – Visuel kontrol af trykekspansion
  – Kontrol og justering af vandstand
  – Funktionsafprøvning
  – Udbedring af fejl på komponenter, der er omfattet af aftalen, jf. pkt. 3
 3. Det dækker serviceaftale med frie tilkald
  – Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med tilkald, når årsagen til driftsstop eller driftsforstyrrelse er dækket af serviceaftalen (se pkt. 5., hvilke situationer aftalen ikke dækker)
  – Arbejdsløn ved udskiftning af defekte reservedele og justering/rensning af komponenter, der er dækket af aftalen i henhold til pkt. 3
  – Et vedligeholdelsestjek, jf. pkt. 2, hvori indgår arbejdsløn og kørsel ved driftsstop med eventuel udskiftning af:
  – Centralvarmepumpe
  – Fjernvarmetermostat
  – Termometer
  – Vandsøjlemåler
  – Trykekspansionsbeholder
  – Sikkerhedsventil
  – Eventuel udskiftning af varmeveksler
 4. Forbehold
  – FVK forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på visse fjernvarmeanlæg eller stille krav om tillægspris, hvis firmaet ved første besøg konstaterer, at anlæggets tilstand er dårlig, eller opbygningen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicebesøget.
  – FVK kan kræve, at en serviceaftale ændres til en anden aftaletype, hvis det konstateres, at fjernvarmeanlægget ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den indgåede aftale.
  – FVK skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og uden at anvende ekstra montør til opgaven.
  – Der kan ikke monteres reservedele og komponenter, som ikke er leveret eller bestilt af firmaet.
  – FVK kan forlange, at mangler ved fjernvarmeinstallationen, varmeanlægget eller varmtvandsbeholderen afhjælpes, når disse er årsag til ustabil drift.
  – FVK kan forlange, at der monteres afspærrings-ventiler, hvor særligt tidskrævende aftapnings-/udluftnings-forbehold gør sig gældende.
 5. Serviceaftalen dækker ikke
  Følgende ydelser og situationer er ikke dækket af serviceaftalen og skal betales særskilt:
  – Forbrug af reservedele og komponenter af enhver art
  – Fejl opstået pga. manglende tryk fra fjernvarmeværket
  – Manglende vand på anlæg
  – Fejl i centralvarmeanlæg
  – Reparation eller udskiftning af radiatortermostatventiler
  – Manglende el-tilførsel
  – Fejlbetjening
  – Udskiftning af tæret rør og fittings
  – Demontering af skabe, hylder, rør o. lign. for adgang til fjernvarmeanlægget
  – Tilkald til defekte komponenter, der tidligere er anbefalet udskiftet
  – Fejl og mangler i varmeanlægget og på ukurante komponenter/reservedele
  – Tilkald til driftsstop eller driftsforstyrrelser, hvor kunden har været årsag til, at vedligeholdelsestjekket ikke er blevet udført
  – Fejl, der er forårsaget af hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag, elinstallationen eller uautoriserede personer
  – Udsyring/højtryksrensning af kedlens varmeveksler (demontering og montage er med i aftalen)
  – Udsyring/rensning/udskiftning af vandbeholder uanset placering inden for eller uden for kabinet
  – Udskiftning og kontrol af anode i varmtvandsbeholder
  – Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholder
  – Udskiftning/rensning af rør, haner og flexslanger
  – Udskiftning af shuntventil og brugsvandspumpe
  – Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg
  – Tilkald til vandpåfyldning, åbning for fjernvarmen, strømsvigt samt fejlbetjening af fjernvarmeanlæg og automatik/klimastyring
  – Ombygning af automatik/klimastyring, omplacering af følere samt indgreb i fast elinstallation
  – Særligt omfattende servicearbejde ved første besøg, som medfører et tidsforbrug på over 1,5 timer pr. anlæg
  – Gentagne tilkald, der skyldes snavs, ilt og gennemstrømningsproblemer i varmeanlægget, fejlagtig dimensionering af varmeanlæg og ekspansionssystem.
 6. Servicetilkald
  Tilkaldet skal ske direkte til FVK på tlf. 22373983. Ved akut varmebehov og manglende varmt brugsvand kan der forventes hjælp indenfor 24 timer på adressen på hverdage inden for almindelig arbejdstid. I et vist omfang vil driftstoppet blive søgt afhjulpet ved vejledning pr. telefon.
 7. Betaling
  Betaling for en serviceaftale opkræves forud. Betaling for vedligeholdelsestjek og hovedeftersyn, opkræves efter udførelse. Betalingen for eventuelle reservedele og komponenter opkræves efter, at reparationen eller udskiftningen har fundet sted. Ved aftalens opsigelse eller ophør vil FVK opkræve eventuelt skyldigt restbeløb for servicearbejde og tilkaldsdækning, jf. pkt. 9 og 11. Ligeledes opkræves eventuelle skyldige beløb for reservedele, komponenter og arbejdsløn, der ikke er omfattet af
  aftalen.
 8. Ikrafttrædelse og fortrydelsesret
  Aftalen træder i kraft når der er udført servicetjek på fjernvarmeanlægget og fornyelse af serviceaftalen skal ske fra kundens side. Aftalen fornyes ikke automatisk.
  Der er en fortrydelsesret på 14 dage fra modtagelsen af serviceaftalen.
  Ønskes fortrydelsesretten benyttet, skal dette meddeles til FVK via fvklima@outlook.dk inden for de 14 dage.
 9. Opsigelse
  Aftalen kan opsiges af begge parter med 30 dages varsel. Vi refunderer ikke forudbetalt servicevederlag, hvis du opsiger abonnementsaftalen midt i en periode og ikke ønsker at benytte vores service i resten af perioden.
  Ved opsigelse skal eventuelle skyldige beløb indbetales til FVK, jf. pkt. 7 efter gældende betalingsbetingelser, som fremgår af fremsendte faktura.
  Opsigelse skal meddeles skriftligt til FVK på fvklima@outlook.dk
  FVK kan ophæve aftalen uden varsel, hvis kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, herunder foretager sådanne ændringer på anlægget, at det efter FVK’s skøn ikke lever op til sikkerhedskrav m.v. Vi skal i sådanne tilfælde ikke refundere forudbetalt servicevederlag.
 10. Fraflytning/ejerskifte
  Ved ejerskifte, er ejer forpligtet til at oplyse ejerskiftet. Ny ejer kan indtræde i aftalens rettigheder og forpligtelser, men ny ejer skal acceptere dette, ellers opsiges aftalen, uden evt. refusion af en restperiode. Ønsker den nye ejer ikke at indtræde/overtage serviceaftalen, er den tidligere ejer forpligtet til at indbetale et eventuelt skyldigt beløb for serviceaftalen til FVK. Reservedele og ydelser uden for serviceaftalen forbrugt inden ejerskiftet, skal betales af tidligere ejer.
 11. Udskiftning af fjernvarmeanlæg
  Ved udskiftning fjernvarmeanlæg ophører serviceaftalen. Ved ophør skal eventuelle skyldige beløb indbetales til FVK, jf. pkt. 7.
 12. Ændring af priser og betingelser
  Servicepriserne reguleres én gang årligt ved forfald.
 13. Reklamation
  Der ydes 14 dages reklamationsret på ydelser, der kan henføres til servicebesøget. Indsigelse mod opkrævede ydelser skal ske til FVK senest 5 dage efter modtagelse af fakturaen. En indsigelse kan fremsendes på mail til fvklima@outlook.dk. Er en reparation mangelfuld, eller er der mangler ved materiale leveret i henhold til serviceaftalen, afhjælper FVK manglerne inden for rimelig tid. Benytter kunden en tredje part til eller forsøger kunden selv at udbedre fejl eller mangler, skal kunden stadig betale for FVK’s tidligere udførte arbejde og evt. brug af reservedele med mindre andet er aftalt skriftligt.
 14. Udskiftede reservedele
  Defekte reservedele efterlades på adressen og FVK anbefaler, at de opbevares, indtil afregningen har fundet sted.
 15. Behandling af personoplysninger
  Til brug for administration og opfyldelse af aftalen med kunden, indsamler, behandler og opbevarer FVK oplysninger om kunden, herunder navn, adresse, mail, telefonnummer, målernummer og kedeltype mv. FVK benytter primært mail til fremsendelse af adviseringskort om besøgsdato, samt fremsendelse af faktura. Kunden bedes oplyse FVK om opdaterede
  kontaktoplysninger. FVK udveksler personoplysninger med offentlige myndigheder, hvor dette er nødvendigt for at varetage
  serviceaftalen eller påkrævet af lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf. Kunden kan ved at skrive til FVK på fvklima@outlook.dk bede om at få indsigt i oplysningerne og anmode om, at få oplysningerne berigtiget. FVK kan kræve et gebyr for et skriftligt svar.
 16. Ansvar og force majeure
  I tilfælde af force majeure suspenderes FVK og kundens forpligtelser i henhold til serviceaftalen og disse servicebetingelser, så længe og i det omfang opfyldelsesforhindringen består. FVK kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade, der skyldes force majeure eller lignende situationer, herunder indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, vejrlig, naturkatastrofer, frost- og vandskader, hærværk, IT-manipulation, sammenbrud, el-svigt eller installationernes og/eller anlæggets tekniske havari eller lignende hændelser, tyveri, lockout og arbejdsstridigheder, uanset om FVK selv er part i konflikten. Uanset om FVK kan ifalde mangelansvar, er
  FVK uden ansvar for driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand eller andet indirekte tab, herunder forgæves afholdte udgifter, f.eks. til indkøb til materiale og installationsarbejde udført af tredjemand, der måtte opstå eller blive konstateret som følge af mangelfuld eller forsinket udførelse af servicearbejdet, mangler ved leveret materiel eller skader forårsaget af det leverede materiel. For leverede reservedele kan købelovens mangels regler finde anvendelse. Pengemangel er ikke force majeure.

Kontakt Fremtidens VVS & Klima

Har du brug for et uforpligtende tilbud? Kontakt os her.

Vi besvarer henvendelser indenfor 24 timer timer i hverdagen.

Tilbud beregnes indenfor 14 dage, afhængigt af opgavens størrelse.

Kontaktformular

Vi besvarer henvendelser indenfor 24 timer på hverdage, men bestræber os på at besvare din henvendelse allerede samme hverdag.